NOTEIKUMI PAR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI

(Privātuma politika)

1. SIA "Jaunā Teika"”, Reģ.Nr.40003365923, Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, LV-1039, (turpmāk tekstā - “Apstrādātājs”, “mēs”, “mūsu”) apstrādā Jūsu personas datus, kuri tiek apkopoti vietnē www.irpirkums.lv, kā arī iesniegti papīra formātā.

2. Atbilstoši Noteikumos norādītajiem nolūkiem un tiem nepieciešamajā apjomā mēs apstrādājam šādus turpmāk norādītos Jūsu Personas datu kopumus (kategorijas):

Personas datu kopums

(kategorijas)

Apraksts

Jūsu kontaktinformācija

Informācija, lai ar Jums sazinātos, dzīvesvietas adrese, adrese korespondences saņemšanai, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

Jūsu identifikācijas dati  

Vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums.

Jūsu finanšu informācija

Jūsu konta numurs bankā, kredītsaistības un citas saistības, informācija par kredītsaistību izpildi vai neizpildi, informācija par darba algu un citiem ienākumiem,

Informācija, kas saistīta ar Jūsu izglītību un ģimeni

Informācija par ģimenes stāvokli un ģimenes locekļiem.

Informācija, kas saistīta ar Jūsu profesionālo darbību

Jūsu darba vieta, profesija, amats, nodarbošanās veids, darba stāža ilgums. 

3. Mēs apliecinām, ka Jūsu Personas dati netiks izmantoti citos nolūkos, izņemot tos, kas aprakstīti šajos noteikumos. Nododot Personas datus apstrādei, Jūs apliecināt, ka darat to brīvprātīgi.

4. Jūsu Personas datu apstrādes nolūki:

Pirms uzsākam Jūsu Personas datu apstrādi, mēs vienmēr iepriekš izvērtējam nolūkus, kādiem būs nepieciešams apstrādāt Jūsu Personas datus. Jūsu Personas datu apstrāde ir likumīga, ja mēs to veicam, pamatojoties uz vismaz vienu no turpmāk norādītajiem pamatiem, t.i., mēs Jūsu Personas datu apstrādi veicam:

a) Jūsu kontaktinformācija: lai nosūtītu jums uz e-pastu informāciju saistībā ar Īrpirkuma un citiem SIA “Jaunā Teika” pakalpojumiem; sazinātos ar jums telefoniski vai sūtītu uz telefonu informāciju saistībā ar Īrpirkuma un citiem SIA “Jaunā Teika” pakalpojumiem;

b) Jūsu identifikācijas dati: pirkuma līgumu sastādīšanai, noslēgšanai un izpildei;

c) Jūsu finanšu informācija: Jūsu pirktspējas izvertēšanai, pirkuma līgumu sastādīšanai, noslēgšanai un izpildei;

d) Informācija, kas saistīta ar Jūsu izglītību un ģimeni: Jūsu pirktspējas izvērtēšanai, pirkuma līgumu sastādīšanai, noslēgšanai un izpildei;

e) Informācija, kas saistīta ar Jūsu profesionālo darbību: Jūsu pirktspējas izvērtēšanai, pirkuma līgumu sastādīšanai, noslēgšanai un izpildei;

f) Jūsu Personas dati tiks izmantoti lai pilnvērtīgi Jums sniegtu Īrpirkuma un citus SIA “Jaunā Teika” piedāvātos pakalpojumus;

g) Personas dati var tikt izmantoti, lai analizētu mūsu pakalpojuma efektivitāti, tirgus situāciju, patērētājus un produktu, taču analīzes procesā trešajām pusēm netiks nodoti jūsu dati.                  

5. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz:

 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”) 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu (Jūsu piekrišanu);
 • VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu (līguma izpildei);
 • VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (mūsu likumīgajām interesēm).
 • VDAR 6. panta 1. punkta d) apakšpunktu (datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālo interešu aizsardzība).

6. Likumīgās intreses

Mūsu likumīgās intereses ir pakalpojuma “Īrpirkums” izstrāde, popularizēšana un pārdošana.

7. Pesonas datu saņēmēji

Jūsu personas dati apstrādājot tiks nodoti pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz pakalpojumus mums: apsardzes pakalpojumus, informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, e-pastu piegādes pakalpojumus, juridiskās konsultācijas u.t.m.l., pakalpojumus. Apliecinām, ka šie pakalpojumu sniedzēji apstrādās datus tikai, apkalpojot mūs, lai nodrošinātu sazināšanos ar jums par Īrpirkuma un citiem SIA “Jaunā Teika” sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī sastādītu juridiskos dokumentus, kas var būt nepieciešami līgumu, vai citu juridisko dokumentu sastādīšanas procesā, kā arī nodrošinātu datu subjektu vai cito fizisko personu vitālo interešu aizsardzību (piemēram apsardzes pakalpojumi). Tiesību aktos noteiktos gadījumos dati var tikt nodoti valsts/tiesībsargājošajām institūcijām, piemēram izmeklēšanas iestādēm, tiesām, zvērinātiem tiesu izpildītājiem u.c.

8. Personas datu uzglabāšana

Jūsu personas dati tiks uzglabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams augstāk minētajiem mērķiem, kas saistīti ar SIA “Jaunā Teika” sniegtajiem pakalpojumiem. Personas dati var tikt uzglabāti līdz iepriekšminēto darbību beigām, ieskaitot iespējamos pārsūdzības termiņus, bet pēc tam tie tiks dzēsti un ilgāk netiks uzglabāti. Ja Latvijas Republikas normatīvajos aktos būs noteikta kādu datu obligāta uzglabāšana, tiks ievēroti attiecīgie noteikumi. Mēs nodrošinām Jūsu personas datu glabāšanu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā.

9. Personas datu apstrādes drošības nodrošināšana

 Mēs garantējam Jūsu Personas datu neizpaušanu un drošību, veicot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, nodrošinot Jūsu Personas datu fizisko un vides drošību, ierobežojot piekļuves tiesības Jūsu Personas datiem, īstenojot datu minimizēšanu, veicot Jūsu Personas datu nosūtīšanu šifrētā veidā, nodrošinām datortīkla, personālo ierīču aizsardzību, datu rezerves kopēšanu u.c. aizsardzības pasākumus, tādējādi nodrošinot Jūsu Personas datu aizsardzību pret nelikumīgu piekļuvi, izmantošanu vai izpaušanu. 

Mūsu veiktās Personas datu apstrādes ietvaros piekļuve Jūsu Personas datiem ir tikai mūsu pilnvarotiem darbiniekiem un mūsu sadarbības partneru pilnvarotiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai un kuri apstrādā Jūsu Personas datus, ievērojot tiesību aktos noteiktās Personas datu apstrādes tehniskās un organizatoriskās prasības. 

10. Mārketinga un reklāmas kampaņas

Jūsu Personas dati var tikt izmantoti drukātu mārketinga un reklāmas materiālu izgatavošanai vai publicēšanai interneta vidē. Šajā gadījumā Jūsu Personas datu apstrāde notiks tikai tad, ja sniegsiet tai rakstisku piekrišanu.

11. Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu Datu apstrādi

Ja jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, jūs esat ES pilsonis un sniedzat mums savus privātos datus), jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar savu personisko informāciju:

 • Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt jūsu glabāto personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.
 • Mēs atsevišķos gadījumos varam lūgt Jūs precizēt sava pieprasījuma apjomu, lai Jūs konkrētāk norādītu, attiecībā uz kuru informāciju un kurām apstrādes darbībām pieprasījums attiecas, kā arī lūgt paskaidrot pieprasījuma pamatojumu.
 • Gadījumos, kad to neatļauj tiesību akti, mēs Jums nevarēsim sniegt informāciju par Jūsu Personas datu apstrādi, piemēram, ja informācija ir sniegta tiesībsargājošām iestādēm, prokuratūrai, tiesai. 
 • Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu personas datu labošanu bez nepamatotas kavēšanās un nepilnīgu personas datu papildināšanu.  Gadījumā, ja Jūsu Personas datos ir notikušas izmaiņas, kā arī, ja Jūs esat konstatējis (-usi), ka mēs apstrādājam neprecīzus vai nepilnīgus Jūsu Personas datus, lūdzam Jūs informēt par nepieciešamību veikt tajos labojumus. SIA “Jaunā Teika” šādā gadījumā ir tiesīga pieprasīt Jums uzrādīt labojumu pamatojošus dokumentus.
 • Tiesības „tikt aizmirstam”.Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami (a) līguma izpildei, (b) mūsu leģitīmo interešu īstenošanai (c) lai ievērotu jebkādu piemērojamo likumu, noteikumu, juridisko procesu vai īstenojamu valdības pieprasījumu. Atsaucot doto Piekrišanu Personas datu apstrādei attiecīgajam nolūkam, mēs vairs neveiksim Jūsu Personas datu apstrādi. Tomēr, Jums jāņem vērā, ka šāds piekrišanas atsaukums neietekmēs Jūsu Personas datu apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukuma.
 • Tiesības ierobežot apstrādi.Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, gadījumā, ja jūs iebilstat pret to un nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi. Izmantojot minētās tiesības, mums tomēr būs tiesības apstrādāt Jūsu Personas datus, piemēram, lai īstenotu vai aizstāvētu likumīgas tiesības un intereses, celtu prasības, citas fiziskas personas vai juridiskas personas tiesības. Mēs nodrošināsim Jūsu Personas datu ierobežošanu, kas atrodas mūsu rīcībā un pie mūsu sadarbības partneriem, ja tas mums neprasīs nesamērīgi lielas pūles.
 • Tiesības iebilst.Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami leģitīmi pamati. SIA “Jaunā Teika” būs tiesības Personas datu apstrādi veikt, ja tā būs nepieciešama, lai īstenotu vai aizstāvētu likumīgas tiesības un intereses, celtu prasības (piemēram, tiesvedības nolūkam).   
 • Citas tiesības saskaņā ar VDAR.Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot VDAR tīmekļvietni
 • Par jūsu personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām atbild SIA “Jaunā Teika”. Pieprasīt informāciju par jūsu personas datu pieejamību, kā arī labojumus un dzēšanu vai noteikt datu apstrādes ierobežojumus un izteikt iebildumus var rakstot uz e-pasta adresi vai zvanot pa tālrun 28711182. Jūsu privātuma aizskāruma gadījumā Jums ir tiesības savu tiesību aktos noteikto interešu aizsardzībai, iesniegt sūdzību izskatīšanai SIA “Jaunā Teika”, Datu valsts inspekcijā, vai iesniegt prasību tiesā.

SIA “Jaunā Teika”,
Reģ. nr. 40003365923
Kontakti:

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ АРЕНДОПОКУПКЕ?

1. Арендопокупка - это ваша возможность накопить 100% от арендной оплаты на первый взнос - те деньги вы сможете использовать, когда будете брать кредит в банке. 
2. С арендопокупкой вы сможете копить деньги 2 года - в любой момент в течении этих 2 лет вы можете принять решение для покупки квартиры.
3. Когда вы примите решение о покупке квартиры, мы вам поможем взять кредит в банке - организуем встречу и соберем необходимые бумаги.
4. Квартиры с арендопокупкой находятся на Новой Тейке - иваннотивном квартале с парковкой, детской площадкой, множеством кафе, бюро, и также в скором будущем - спортивным клубом и детским садом.
5. Предложения по арендопокупке доступны сейчас, количество квартир ограничено.
6. Квартиру возможно резервировать уже сейчас, въехать во второй половине 2018 года.
7. Арендопокупка - не кредит, если желаете приобрести квартиру и накопленную сумму использовать для первого взноса, то вам будет необходимо взять кредит в банке.

Возникли вопросы? Хочешь посмотреть квартиры? Узнать больше об арендопокупке? Свяжись с нами и мы с удовольствием расскажет все подробности по телефону или на месте.

(+371) 672-24-803

Оставь свои контактные данные и мы свяжемся с тобой.

Осмотреть квартиры лучше на месте, чем в галерее!

Отправить

О нас пишут